15_cover_talente_kiyoshi_stelzner_illustration_final.png

Illustration: Kiyoshi Stelzner